Hulp bij een
complexe echtscheiding

Uit elkaar gaan is ingrijpend voor iedereen. Het vraagt een nieuwe balans vinden met elkaar in een periode waar vaak boosheid en verdriet nog op de voorgrond staan. STOP is voor ouders die telkens weer met elkaar in conflict raken, terwijl ze dit anders zouden willen voor de kinderen.

Emoties kunnen hoog oplopen, tijdens of na een scheiding. Onbegrip, frustratie en boosheid zijn enkele voorbeelden. Niet alleen ouders hebben hier last van, maar vooral de kinderen komen hierdoor steeds meer klem te zitten tussen ouders. De strijd tussen ouders staat, vaak onbewust en zeker onbedoeld, zodanig op de voorgrond dat het ouders onvoldoende lukt om er op een goede manier voor hun kinderen te zijn in deze ingrijpende veranderende situatie. Hierdoor kunnen kinderen uit balans raken en dreigt hun ontwikkeling in de knel te komen. Dit kan zich op allerlei manieren uiten omdat elk kind anders is. Gedrag dat we vaak tegenkomen is: afnemende schoolprestaties, veel strijd en ruzie met het kind binnen het gezin of met vriendjes, vermindering van de band met de ouders, slaapproblemen, bedplassen, somber of teruggetrokken gedrag en heftige boosheid. Als ouder kun je je machteloos voelen om hierin tot veranderingen te komen. Hoe heeft het zover kunnen komen, wat maakt dat we er samen niet uitkomen, maar vooral: hoe zorg je er samen voor dat het anders wordt?

Wat biedt STOP?

STOP biedt ouders de mogelijkheid om actief en gericht aan de slag te gaan om hun situatie te veranderen. Dat vraagt van ouders dat zij beiden aan de slag gaan om te komen tot afspraken. Afspraken over de zorg voor en omgang met de kinderen en dan zelfs vooral de uitvoering hiervan.

De afspraken zelf liggen veelal vast in een ouderschapsplan, maar in de praktijk ondervangt dit niet alles of is het zo dat afspraken niet meer passend zijn. Weten hoe laat de kinderen van de ene naar de andere ouder gebracht worden is bijvoorbeeld één ding, maar hoe ga je met elkaar om op deze momenten? Hoe zorg je er samen voor dat dit geen moment van spanning is voor de kinderen?

In onze manier van werken combineren we conflictexpertise met specialistische pedagogische hulpverlening en werken we waar nodig samen met de familie en het sociaal netwerk van ouders en kind. Het is belangrijk voor ouders dat zij de ruimte ervaren om hun opvoedtaken vorm te geven in de nieuwe situatie. Hierdoor ontstaat er namelijk voor de kinderen weer de ruimte om te groeien en zich gezond te ontwikkelen.

STOP is een traject op maat waarin hulpverlening en conflictbemiddeling “hand in hand” gaan in samenwerking met ouders, familie en hun netwerk. Na de aanmelding worden beide ouders en verwijzer uitgenodigd voor een startgesprek. Hierin wordt een koers uitgezet: wat is nu echt nodig om tot een goed plan te komen? Wie zijn er nodig om van het traject een succes te maken? Er worden afspraken gemaakt over wat ouders willen bereiken en wat verwachtingen en afspraken zijn in de samenwerking. Ieder traject kan er dus anders uit gaan zien en is maatwerk.

Vanuit Topaze worden er voorwaarden gesteld aan dit startgesprek:

  • Beiden ouders zijn tegelijk aanwezig bij het startgesprek. Er worden geen aparte gesprekken gevoerd. Ouders zijn samen verantwoordelijk voor het proces en de afspraken die gemaakt worden bij het startgesprek moeten voor beide ouders werkbaar zijn.
  • De verwijzer is aanwezig bij het startgesprek om de kaders duidelijk te maken. Waar moet een plan aan voldoen, wat moet er bereikt worden?
  • Ouders moeten de bereidheid hebben om juridische procedures tijdens STOP “on hold” te zetten, wanneer een STOP traject start is de verwachting dat dit ook daadwerkelijk gedaan wordt. Wij willen faciliteren in een constructieve manier van omgaan met elkaar, daarin is het belangrijk dat ouders met elkaar komen tot oplossingen. Door Topaze worden er tijdens een STOP-traject geen besluiten genomen die onder de verantwoordelijkheid van ouders vallen, wel kan Topaze ouders ondersteunen in hoe zij samen tot een besluit kunnen komen. Juridische procedures zijn vaak strijd verhogend, iedereen spreekt en handelt enkel vanuit het eigen perspectief en dit is veelal niet het perspectief van de ander, waardoor je steeds meer tegenover elkaar komt te staan.

Uitgangspunt is dat ouders in deze fase gezamenlijk commitment ontwikkelen op hoe “zelf aan de slag” te gaan. Je kan de ander niet veranderen, maar wel hoe jij naar de ander kijkt en met de ander omgaat. De invulling van het traject is altijd maatwerk. Soms is het helpend om te starten met het optekenen van ieders verhaal en alle perspectieven met elkaar te verbinden. Een andere keer zal er gestart worden met conflictreductie via mediation of wordt een combinatie van beiden gekozen. Wanneer de samenwerking tussen ouders conflictbestendig is, is er bij ouders weer meer ruimte om hun kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Ouders zien in deze fase vaak al directe positieve invloed op het gedrag van de kinderen. Nu is het tijd om actief aan de slag te gaan met de opvoedvragen die er nog zijn. Ook kunnen ouders gaan kijken wat hun kind nodig heeft om de scheiding te verwerken. Familie en het netwerk zijn belangrijk in ons leven, ouderschap en opvoeding. Het zijn steunfiguren. Daar waar het mogelijk is worden zij uitgenodigd om mee te denken met de ouders en de kinderen over de zorgen, de wensen en de oplossingen voor de situatie.

Het volledige traject heeft een gemiddelde duur van negen maanden tot een jaar. Nadat de aanmelding compleet is, vindt het startgesprek plaats. Wanneer er sprake is van een wachttijd zullen wij hierover berichten.