Soms kunnen kinderen, om wat voor reden dan ook, niet meer thuiswonen. De kinderen zijn voor opvoeding, verzorging en begeleiding op anderen dan de eigen ouders aangewezen en professionele ondersteuning is noodzakelijk. In onze gezinshuizen kunnen de kinderen wonen in een gezin waarin het gewone leven en het werken aan mogelijkheden centraal staat.

Een thuis buitenshuis

Wat is een gezinshuis?
In de gezinshuizen van Topaze wonen kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen zijn voor opvoeding, verzorging en begeleiding aangewezen op anderen dan de eigen ouders, en professionele ondersteuning is noodzakelijk. De kinderen mogen wonen in een gezin waarin het gewone leven en het werken aan mogelijkheden centraal staat.

 

Doelgroep
In de gezinshuizen wonen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die naar verwachting niet meer thuis kunnen gaan wonen. Wanneer verblijf in een pleeggezin niet mogelijk is, of wanneer verblijf in een orthopedagogische instelling niet wenselijk is, en wanneer het kind in staat is zich enigszins te hechten om zodoende te kunnen profiteren van een gezinsleven worden deze kinderen in een gezinshuis geplaatst.

 

Wanneer er een klik is tussen het kind, de ouders en de gezinshuisouders wordt er een datum afgesproken waarop het kind in het gezinshuis gaat wonen. Er volgt een periode van drie maanden waarin het kind kan wennen aan zijn nieuwe woonplek. De gezinshuisouders observeren hoe deze periode verloopt, wat een kind al goed kan en wat hij of zij misschien nog kan leren.

 

Na drie maanden is er een evaluatie waarin het verloop van het verblijf wordt besproken. Er worden dan samen doelen gesteld waaraan het kind, de ouders en gezinshuisouders gaan werken. Deze doelen kunnen zijn op het gebied van wonen, school, omgang met leeftijdgenoten, invullen van vrije tijd en zelfverzorging maar ook het accepteren dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen, het verwerken van sociale en emotionele problemen, het herstellen van het contact met ouders, broers of zussen en het bewerkstelligen van een positieve gedragsverandering.

 

In het gezinshuis wordt gewerkt aan de hand van het competentiemodel. Met behulp daarvan wordt de kinderen geleerd om taken uit te voeren die passend zijn voor hun ontwikkeling.

 

Niet meer thuis, maar wel ouder…
Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We werken aan het realiseren van een nieuw evenwicht tussen het kind en het gezin van herkomst. Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de zorg rond hun kind betrokken.
Bij de plaatsing krijgen alle kinderen en ouders zo snel mogelijk een ambulant hulpverlener. Zij gaan samen met ouders aan de slag rondom de volgende onderwerpen:

  • Invullen rol ouder op afstand, acceptatie van deze rol.
  • Samenwerking tussen ouder en gezinshuisouder soepel laten verlopen.
  • Onbelast contact tussen ouder en kind; dat kan door bijvoorbeeld begeleide bezoeken, of het voor- en nabespreken van bezoekcontacten.
  • Naleven doelen die door BJZ zijn geformuleerd.
  • Individuele doelen van de ouders begeleiden.

In overleg met Bureau Jeugdzorg wordt afgesproken op welke manier en hoe vaak kinderen contact hebben met hun ouders.

 

» Wil je meer weten over gezinshuizen, neem dan contact met ons op.

 

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze?

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
  • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
  • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.

Verloop aanmelding
Als wij een verwijzing hebben ontvangen kom je bij ons op de wachtlijst en ontvang je van ons een brief dat deze in goede orde ontvangen is. Wanneer we verwachten dat er een plek vrij komt binnen een gezinshuis, wordt het kind samen met de ouders en verwijzer uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Om het kind een eerlijke kans te geven, moet er een klik zijn tussen het kind en de gezinshuisouder.

 

Hoe wordt het vergoed?
Als je een verwijzing hebt van één van bovenstaande instanties wordt de hulp vergoed.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen Topaze; welkom@topaze-hulp.nl