Persoonlijke problemen kunnen leiden tot een slechte nachtrust, matige cijfers en zelfs tot schoolverzuim. Meestal gaat het van kwaad tot erger. Daarom is het belangrijk om op tijd in te grijpen. Onze dagopvang kan daar een belangrijke rol in spelen.

Niet bij de les

Dagopvang bij schooluitval
Op de dagopvang van Topaze kunnen jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 21 jaar terecht om daar op een actieve manier te werken aan zichzelf. Denk hierbij aan werken aan persoonlijke problemen, gedragsproblemen en aan het vasthouden aan een dagritme en onderwijs. Mocht het nodig zijn, kunnen jongeren een ontheffing krijgen van de leerplicht. Deze kan worden aangevraagd door de ouders en/of de verwijzende instantie. Voor een periode van drie tot zes maanden helpt een jongere mee met de werkzaamheden op een boerderij. Deze boerderijen bevinden zich voornamelijk in Noord-Brabant.

 

De jongere wordt geactiveerd, gestimuleerd, begeleid en getraind in vaardigheden die nodig zijn om binnen het schoolsysteem te kunnen functioneren. Leren door ervaring is daarbij uitgangspunt. Binnen een voor de jongere onbekende omgeving doet de jongere andere, nieuwe leerervaringen op aan de hand van de werkzaamheden. Deze ervaringen worden met de jongere besproken en vergeleken met eerdere, vaak minder effectieve ervaringen. Daarbij is het belangrijk dat jongeren leren ontdekken op welke wijze hun inzet tot succes leidt, wat hun sterke kanten zijn, wat valkuilen zijn en hoe ze hun eigenwaarde en zelfvertrouwen kunnen herstellen en vergroten.

 

Het doel is de jongere die vaardigheden te leren die nodig zijn om met succes terug naar school te gaan. Gedurende bovenstaande periode wordt een terugkeerplan besproken met ouders, de jongere, de school en de verwijzende instantie.

 

Doelgroep
De dagopvang is voor jongeren vanaf 14 jaar die verzuimen naar school te gaan en/of gedragsproblemen hebben. Meestal gaan deze problemen gepaard met problemen in de thuissituatie. Eventueel kunnen jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar ook terecht op de dagopvang; dit wordt per jongere bekeken.

 

Los van school
Voor jongeren die dreigen vast te lopen in de schoolsituatie, is de druk hoog en komt hij of zij vaak nauwelijks vooruit. Vaak is het gedrag van de jongere gedurende de schooltijd veranderd en zijn de problemen toegenomen. Vaak wordt dit pas ontdekt en onderkend als ‘de bom barst’. Door overleg op school, met het betreffende zorgteam, individuele leerkrachten, ouders en de betrokken leerling wordt de aanpak en de opvang besproken en kan worden overgegaan tot een aanmelding voor de dagopvang.

 

Verblijf
De tijden van de dagopvang zijn in overleg met de boer, jongere, ouders en verwijzende instantie. Dit zal per situatie bekeken worden.

 

Begeleiding, gesprekken en afspraken
Een tot twee keer per week heeft de jongere een gesprek met de begeleider van Topaze. De begeleider spreekt ook eenmaal per week de vorderingen door met de boer en de ouders van de jongere. Met school worden afspraken gemaakt om de jongere (gefaseerd) terug te laten keren.

 

Tijdens het kennismakingsgesprek worden met ouders afspraken gemaakt over de inzet van de gezinsbegeleiding en over het voeren van een sociaal netwerkberaad. Dit is een gesprek met familie, vrienden en betrokkenen en is bedoeld om persoonlijke en praktische ondersteuning te organiseren voor de ouders in de thuissituatie. Ook worden ouders geholpen met het uitvoeren van opvoedingstaken en zullen ze nauw betrokken worden bij de voortgang van het verblijf op de boerderij.

 

Voortgang en evaluatie
Er vinden evaluaties plaats met de jongere, ouders en verwijzende instantie om de voortgang en eventuele vervolgstappen te bespreken. Deze worden vastgelegd in een rapportage.

 

» Wil je meer weten over onze dagopvang? Neem dan contact met ons op.

 

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze?

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
  • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
  • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.
  • via particuliere inkoop

Je kunt contact met ons opnemen om al in een beginstadium samen te werken of mee te denken om een verwijzing tot stand te brengen.

 

Verloop aanmelding
Als wij een verwijzing hebben ontvangen komt je bij ons op de wachtlijst en ontvang je van ons een brief dat deze in goede orde ontvangen is. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken wordt je gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaande aan dat kennismakingsgesprek wordt een motivatiebrief gevraagd.

 

Hoe wordt het vergoed?
Als je een verwijzing hebt van één van bovenstaande instanties wordt de hulp vergoed.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen met kantoor 073-5432082 of per mail; welkom@topaze-hulp.nl