Privacyverklaring Topaze

ten behoeve van onze cliënten

De privacy van onze cliënten is belangrijk voor ons. Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens en wij werken daarbij samen met andere organisaties en bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan: welke gegevens we verzamelen met welke doeleinden, hoe we gebruik maken van deze gegevens en hoe de toegang en het beheer tot de gegevens is geregeld.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Onder cliënten verstaan we iedereen die zich aanmeldt voor zorg bij Topaze.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat:

 • Telefonisch: 073-5432082
 • Per mail: administratie@topaze-hulp.nl
 • Per post:
  Topaze
  t.a.v. Administratie / Afdeling Kwaliteit
  Vicaris Aertsweg 1
  5482 JB  Schijndel

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor hulpverlening bij Topaze, dan laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • BSN
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Gegevens die je invult op digitale vragenlijsten die we je aanbieden om inzicht te krijgen in je situatie
 • Gegevens die je invult op ons contactformulier op onze website wanneer je contact met ons legt

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden informatie over (de hulpverlening van) Topaze te verkrijgen via onze website of een reactie over de genoten hulpverlening op onze website te zetten
 • om jou de mogelijkheid te bieden in te loggen in ons cliëntregistratiesysteem en vragenlijsten
 • over je situatie in te vullen en onszelf de mogelijkheid te bieden analyses uit te voeren over onze hulpverlening
 • om jouw aanmelding voor hulpverlening te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
 • om met jou te communiceren binnen ons cliëntregistratiesysteem of door middel van het verzenden van post
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via onze website, social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze hulpverlening te verantwoorden aan onze financiers
 • om onze website(s) te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden door ons geregistreerd in cliëntregistratiesystemen. De leveranciers van deze systemen hebben een bewerkersovereenkomst met ons waarin zij hebben verklaard dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hierboven genoemd. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens deels worden verwijderd en deels worden gearchiveerd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht is.

Rechten

Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen. Voor een verzoek tot inzage of correctie kun je contact opnemen met de administratie van Topaze, administratie@topaze-hulp.nl.

Klachten

Heb je een klacht over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Zie onze website voor meer informatie: Neem contact op.

We maken je er tevens op attent dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.