Samen werken
aan mogelijkheden

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” staat centraal in ons contact met jongeren en ouders, hoe we met elkaar omgaan binnen Topaze en in de relatie met collega-organisaties. Wij willen impact geven in het jeugdzorgstelsel, niet alleen door het bieden van zorg op maat, maar ook door ons te richten op in- en externe ontwikkeling en opleiding.

Topaze is werkzaam in de regio’s Noordoost- en Zuidoost Brabant. Ons team bestaat uit gedreven professionals. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en transparantie. Binnen Topaze werken ongeveer 40 professionals, die allemaal vanuit hun eigen expertise gericht zijn op het samenwerken met jongeren, ouders en het netwerk om hen heen. Daardoor hebben we de kennis en ervaring in huis die nodig is om tot blijvende veranderingen en een kansrijke toekomst te komen.

De naam Topaze is afgeleid van de Topaas.​ De Topaas is een halfedelsteen die je helpt je eigen weg te vinden en te volgen en te vertrouwen op je eigen innerlijke bron aan kennis en wijsheid. Het helpt je doelen stellen en om die doelen te bereiken.

Bij het oprichten van Topaze in 2003 was de eerste gedachte: hulp bieden aan jongeren en hun ouders die vastlopen in de opvoeding. We willen van betekenis zijn voor jongeren die geen mogelijkheden meer zien om uit de problemen te komen. We (h)erkennen hun worstelingen, maar veel belangrijker: we kijken voorbij de problemen die vaak op de voorgrond staan en dan is er altijd een wens tot verandering. Door het leveren van maatwerk, samen te werken aan mogelijkheden en niet af te haken als het ingewikkeld of moeilijk wordt, maken we het verschil.

Onze kernwaarden zijn: deskundig, innovatief, samenwerken en ondernemend.

Onze missie
en visie

De missie van Topaze is als volgt: Wij geloven in de potentie van jongeren en dat ze met steun van de juiste omgeving zich gezond kunnen ontplooien, ook wanneer ze dreigen vast te lopen. Dit doen we door samen te werken aan mogelijkheden met jongeren, hun omgeving, onze medewerkers en het jeugdzorglandschap.

We leveren specialistische hulpverlening op maat en ontwikkelen manieren van (werken in de) zorg, gericht op zelf- en samenredzaamheid. Om die missie te realiseren werken we vanuit een samensmelting van verschillende benaderingswijzen. De kern van onze manier van werken bestaat uit (ortho)pedagogische

principes geïntegreerd met elementen vanuit de antropologie en sociologie. Er wordt altijd gewerkt vanuit de meest actuele wetenschappelijke kennis en deskundigheid op het gebied van opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. De manier waarop we werken noemen we onze ‘bouwstenen’. Zij zijn het fundament van waaruit we handelen.

Bouwstenen Topaze

We werken community based

It takes a village to raise a child. De jongere, zijn gezin en het netwerk om hen heen bepalen samen met de professionele community de strategie. Hierbij geldt de kracht van de gemeenschap, iedereen heeft vanuit zijn eigen wijsheid een rol in het geheel. Het is de kracht van samen. We geloven in de duurzaamheid van het eigen netwerk en leefomgeving en dat herstel plaats vindt in het normale leven.

We werken systeemtheoretisch

Het gedrag van een persoon is altijd een reactie op het gedrag van een ander persoon, of van meerdere personen. Veranderingen ontstaan dan ook niet op zichzelf. Iedereen binnen het (gezins)systeem heeft invloed en daarmee heb je elkaar nodig! Dit maakt dat de oplossing ook binnen het (gezins)systeem gezocht moet worden.

We werken vanuit de presentietheorie

Zorg is voor Topaze relationeel: we gaan een samenwerkingsrelatie aan met onze cliënten. We zijn er voor de ander en zijn met de ander. Vanuit oprechte interesse en betrokkenheid sluiten we aan en stemmen we af op de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Door het bieden van erkenning en steun, geven we cliënten de positie die zij nodig hebben om weer vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen. Dit doen we door samen op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden. Hierbij is het soms nodig dat processen vertraagd worden, alleen dan is er ruimte en aandacht voor veranderingen die zich niet laten afdwingen. Deze benadering werkt in het bijzonder goed voor mensen die anders moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de problemen complex zijn.

We zetten in op ervaringsleren

Leren door te doen. We creëren specifieke leersituaties die de jongeren, ouders en hun netwerk in staat stellen concrete ervaringen op te doen. Hierbij is bouwen op succeservaringen belangrijk om te komen tot motivatie en reflectie op de eigen situatie. Leerprocessen die zorgen dat iemand autonomie gaat ervaren: de vrijheid en het zelfvertrouwen voelen dat je zaken kan nastreven die voor jou belangrijk of waardevol zijn, waardoor je je eigen toekomst kan vormgeven. Dat is van toepassing op ons zorgaanbod, maar ook op onszelf. Topaze ziet zichzelf als een lerende organisatie die blijvend in ontwikkeling is.

We zijn gespecialiseerd in conflictdynamiek

Een conflict kan helpen om meer mogelijkheden te zien en antwoorden te vinden voor problemen. Dit vraagt dat betrokkenen het conflict functioneel kunnen bekijken, naar elkaar kunnen luisteren en elkaars belangen kunnen onderkennen. Als dat niet gebeurt, zullen conflicten escaleren. Hevige conflicten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze beginnen klein en worden geleidelijk groter. De meeste conflicten beginnen met een of enkele kleine botsingen of wrijvingen. Als gevolg van de dynamiek van actie en reactie worden deze steeds heviger, tot de kracht zo is toegenomen dat de situatie escaleert. Boosheid en “willen winnen” staat dan zo op de voorgrond, dat de oorspronkelijke intenties niet meer zichtbaar zijn.

Topaze heeft door de jaren heen een expertise opgebouwd in het werken binnen situaties waar tegengestelde belangen en conflicten spelen. We zetten hierbij in op het maken van de vertaalslag die nodig is om de dialoog weer op gang te brengen.

Gefaseerd proces voor groei & ontwikkeling

Verandering wordt vanuit verschillende theorieën gezien als een gefaseerd proces waarbij men meerdere stadia doorloopt. Om te komen tot groei en ontwikkeling hebben wij binnen Topaze, aan de hand van verschillende theorieën en invalshoeken, een gefaseerd model ontwikkeld dat bestaat uit verschillende fases om veranderingen duurzaam te maken.
De onderzoeksfase is hierin van groot belang, daadwerkelijk weten wat er speelt, wie er meedoen en waar kansen en mogelijkheden liggen. Hierdoor komen we beter tot de kern en kunnen problemen bij de oorzaak aangepakt worden. Stabiliseren, veranderen en het borgen van die veranderingen horen bij het proces.