Leveringsvoorwaarden

Topaze hecht waarde aan privacy en transparante en respectvolle communicatie. Daarvoor worden de onderstaande regelingen en/of afspraken gehanteerd.

 1. Beschikbaarheid en bereikbaarheid
  Om samen het verschil te kunnen maken in het traject zullen we regelmatig met elkaar in gesprek gaan. Dat vraagt een forse (tijds)investering van eenieder, daarvan zijn we ons bewust. Het is goed om vooraf te beseffen wat dit vraagt.
  Onze werktijden zijn van maandag t/m vrijdag 9-17 uur. Incidenteel kan een afspraak voor of na werktijd beginnen of eindigen, wanneer hiervoor een passende aanleiding is en de cliënt en gezinshulpverlener hier allebei mee instemmen.

 2. Afspraken afzeggen
  Natuurlijk kan het een enkele keer voorkomen dat een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. Waar mogelijk zoeken we naar een alternatief moment maar de ervaring leert dat dit het traject onbedoeld toch kan vertragen. We vragen u, bij afzegging, dit ruim van tevoren te laten weten, bij voorkeur per mail.

  Goed om te weten:
  • Als een afspraak tweemaal zonder geldige reden wordt afgezegd of niet nagekomen, volgt er intern overleg over wat dit vraagt voor de voortgang.
  • Bij een derde keer worden alle betrokkenen aan tafel uitgenodigd op het kantoor van Topaze, om te bespreken op basis van welke gezamenlijke afspraken het traject vervolgd kan worden.
 3. Klachten
  Als u het niet eens bent met het verloop van het traject, vragen we u om dit bespreekbaar te maken met de hulpverlener met wie u contact heeft. Als u samen niet tot een oplossing komt of u voelt zich niet gehoord, dan kunt u een klacht indienen. Eventueel kunt u hierin ondersteunt worden door een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld via www.zorgbelang-brabant.nl. Wij verwijzen u voor het indienen van een klacht naar de website van Topaze: www.topaze-hulp.nl/neem-contact-op/.

 4. Privacy statement
  Persoonsgegevens worden door Topaze zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. In de privacyverklaring kunt u nalezen hoe wij omgaan met uw gegevens. Daarnaast wijzen wij u vast op het volgende:

   • Tijdens het startgesprek is er standaard een controle op identiteitsgegevens van de jeugdige die is aangemeld bij Topaze.
   • We staan bij Topaze voor een open en eerlijke communicatie en we willen ieders privacy respecteren, van de klant, de medewerker en onze samenwerkingspartners. Daarom hanteren wij de volgende voorwaarden:
    • Een cliënt mag een geluidsopname maken van een gesprek voor privégebruik.
    • Voor een dergelijke geluidsopname hoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd, indien
     • het een gesprek is waarbij de cliënt aanwezig is, en
     • alle aanwezige deelnemers hebben ingestemd met de geluidsopname.
    • Een geluidsopname is alleen voor privégebruik. Het delen van een geluidsopname met anderen mag alleen als alle andere deelnemers aan het gesprek daar toestemming voor geven.
    • Wilt u foto’s van mensen plaatsen op een openbare pagina, dan moet u voorafgaand aan het plaatsen toestemming vragen aan degene die op de foto staat. De AVG stelt strikte voorwaarden aan een geldige toestemming. Zo moet u degene die op de foto staat goed informeren over de plek waar u de foto plaatst. Ook moet diegene de vrije keuze hebben of hij toestemming geeft of weigert. Daarnaast moet ju onder de AVG kunnen aantonen dat u toestemming hebt verkregen.
    • Vragenlijsten kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
    • Er mag niets gepost worden op Social Media.
  • Veiligheid
   Als kinderen en ouders veiligheid ervaren dan komen zij tot zelfontplooiing en ontwikkeling. Bij signalen van onveiligheid zullen wij daarover in gesprek gaan met u. Vanuit onze beroepsregistratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en de bijbehorende beroepscode zijn wij verplicht de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ te hanteren. Dat betekent dat Topaze bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld contact zal leggen en advies zal vragen en/of melding zal doen bij Veilig Thuis. We informeren u als de meldcode in werking treedt en bespreken dan de vervolgstappen.

  • Incidenten
   Samen werken aan mogelijkheden: dit dient op een professionele en prettige manier te verlopen. Incidenten, zoals bijvoorbeeld verbale en fysieke agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie of grensoverschrijdend gedrag, misbruik of diefstal van middelen of anderszins, worden niet getolereerd. Wanneer gebruik van alcohol of drugs het traject belemmert, wordt het traject opgeschort dan wel beëindigd.

  • Contact met de verwijzer
   Tijdens het traject wordt contact opgenomen met de verwijzer/verwijzende instantie in bijzondere situaties. U bent ervan op de hoogte als dit gebeurt. Uiterlijk binnen 11 maanden na de startdatum dan wel voor einde zorg wordt het hulpverleningsplan geëvalueerd met ouders en de verwijzer.

  • Juridische procedures tijdens STOP-traject
   Als tijdens het STOP-traject een juridische procedure wordt gestart, wordt u samen met de verwijzer uitgenodigd op kantoor om de consequenties hiervan op het traject te bespreken en vast te leggen.